คำนาม (nouns)

คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ การกระทำ ความคิด สภาวะ หรือมโนทัศน์

1.1 ประเภทของคำนาม คำนามแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.1.1 คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ (proper nouns) ซึ่งเวลาเขียนจะขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ เช่น Thailand, Peter Smith, Mount Everest, New York, Sukhothai Trading Company

1.1.2 คำนามทั่ว ๆ ไป (common nouns) ที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ เช่น people, university, education, subject, man, book คำนามทั่ว ๆ ไป แบ่งได้เป็น

1) คำนามนับได้ (countable nouns) ซึ่งอาจเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ เช่น book, pen, novel, baby, flower

2) คำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) ซึ่งไม่มีรูปพหูพจน์ คำนามนับไม่ได้มักเป็นคำนามในกลุ่มต่อไปนี้ อาทิ

· ของแข็ง (เช่น wood, iron)

· ของเหลว (เช่น water, milk, coffee)

· ก๊าซ (เช่น air, oxygen, hydrogen)

· สิ่งที่ประกอบขึ้นจากอนุภาค (เช่น powder, flour, chalk)

· การกระทำหรือสภาวะ (เช่น swimming, exercising, living, boxing)

· ความรู้สึก (เช่น love, hate, passion)

· วิชาการสาขาต่าง ๆ (เช่น astronomy, geography, geometry, history, biology, mathematics, economics, physics)

· คำนามที่เป็นนามธรรมบางคำ (เช่น goodness, kindness, friendship, virtue, childhood, fiction, power, knowledge, information)

· คำอื่น ๆ เช่น furniture, luggage, baggage, money, traffic, pay, accommodation, music, meat เป็นต้น

1.2 Suffixes ที่ทำให้คำชนิดอื่นกลายเป็นคำนาม

คำนามอาจมีส่วนที่เติมท้ายคำ (suffixes) เช่น ation, -ment, -y, -ity, -ness เช่น organization, government, honesty, rapidity, happiness เป็นต้น

1.3 ตำแหน่งของคำนามในประโยค

คำนามสามารถอยู่ได้หลายตำแหน่งในประโยค ดังนี้

1.3.1 ตำแหน่งประธาน (subject)

The students like living on campus.

The campus is really beautiful.

1.3.2 ตำแหน่งกรรม (object)

I bought two books yesterday.

Laura is smelling the roses.

1.3.3 ตำแหน่งกรรมตรงและกรรมรอง (direct object and indirect object)

I gave Bill (กรรมรอง) a book (กรรมตรง).

Henry bought his daughter (กรรมรอง) a bicycle (กรรมตรง).

1.3.4 ตำแหน่งกรรมของบุพบท (object of preposition)

Ploy went to New Zealand last month.

I work at Sukhothai Thammathirat Open University.

1.3.5 ตำแหน่งส่วนเสริมประธาน (subject complement)

John became president of his company.

Jane is a representative from Mae Hong Son.

1.3.6 ตำแหน่งส่วนเสริมกรรม (object complement)

The people elected Henry their leader.

Daniel called his dog George.

from

http://www.stou.ac.th/elearning/Englishwriting/modules/Module4/Index4.htm

back up